Skip links

Wettelijke informatie

Indie.law is de merknaam van EVERRAES BV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Guillaume Gilbertlaan 124 (1), KBO nummer 0840.660.101, BTW nummer BE 0840.660.101.

Het kantoor is gevestigd te 1040 Brussel, Victor Jacobslaan 78.

Contactgegevens: +32 497 97 53 60, contact@indie.law

Kantoorrekening:         IBAN: BE33 3630 9581 7246 (BIC: BBRUBEBB)

Derdenrekening:          IBAN: BE69 6301 3505 5078 (BIC: BBRUBEBB)

Bank:                           ING, Poelaertplein, 1000 Brussel

De advocaten van Indie.law zijn ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Voorwaarden

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze voorwaarden.

Disclaimer

De inhoud van deze website is louter en alleen ter informatie en dient in geen geval als juridisch advies te worden opgevat.

Het is mogelijk dat het materiaal op deze website niet de meest recente ontwikkelingen weerspiegelt. Onze advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Indie.law aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het directe of indirecte gebruik van deze website. Indie.law wijst tevens elke aansprakelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit onderbrekingen in de beschikbaarheid van haar online website-diensten als gevolg van technische storingen, virussen of andere factoren waarop zij geen invloed heeft.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens bijkomende beperkingen is de aansprakelijkheid van Indie.law en haar advocaten beperkt tot de bedragen die onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering (link) worden uitbetaald.

Advocaat-cliënt relatie

Het verzenden en/of ontvangen van informatie via deze website of via e-mail betekent niet dat u cliënt bent of wordt van Indie.law.

Toepasselijk recht en rechtsgebieden

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil in verband met het gebruik van de website van Indie.law valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Contact

Indien u meer informatie wenst over deze gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar contact@indie.law.

Cookie Settings

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen.

Voor de cookie settings: klik op “Privacy & Cookies Policy” onderaan op de website.

Waarom wij cookies gebruiken

We gebruiken cookies om inhoud en eventuele advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het websitebezoek te analyseren. We delen mogelijk in de toekomst informatie over uw gebruik van onze site met onze social media, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

Privacyverklaring

§1. Wie zijn wij?

Indie.law is een volledig onafhankelijk advocatenkantoor. In het kader van onze activiteiten worden uw persoonsgegevens door ons verzameld, bewaard en anderszins door ons verwerkt. Op grond van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, kwalificeert de desbetreffende entiteit van Indie.law met wie u in contact staat als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verwerken.

§2. Uw privacy is belangrijk

Wij hechten veel waarde aan het recht op privacy en streven ernaar de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken maximaal te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving.

In deze Privacyverklaring gaan we dieper in op de persoonsgegevens die we verzamelen, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken en aan wie we persoonsgegevens verstrekken. Verder bevat deze Privacyverklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan deze Privacyverklaring zeer zorgvuldig te lezen.

Wat voor u relevant is, hangt echter af van de relatie die u met ons hebt. Met het oog hierop is deze Privacyverklaring zo gestructureerd dat u alleen datgene hoeft te lezen wat voor u relevant is.

U bent cliënt bij Indie.law: lees §3

U schrijft zich in op onze mailings: lees §4

U verstrekt ons uw visitekaartje/contactgegevens: lees §5

U contacteert Indie.law (per e-mail): lees §6

U bezoekt onze website: lees §7

U solliciteert bij ons: lees §8

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring wijzigen. In geval van belangrijke wijzigingen zullen wij u actief op de hoogte houden.

§3. U bent cliënt bij Indie.law

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EU Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op grond van deze wet dienen de hiervoor bedoelde adviseurs, de cliënt te identificeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan (“know your client”).

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit de kruispuntbank der ondernemingen of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het ondernemingsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (“ultimate beneficial owner”). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de rechtspersoon.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van een identiteitskaart of paspoort. Bij cliënten die aangemerkt worden als politiek prominente personen (“politically exposed persons”) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

In het kader van deze identificatieplicht verwerken wij de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens: Doeleinden:
naam, geboortedatum, adres, kopie identiteitskaart/paspoort, functie, kwalificatie als politiek prominente persoon, uittreksels uit registers (al dan niet openbaar) u identificeren, nagaan of u bevoegd bent om onze cliënt te vertegenwoordigen, voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

OPMERKING: In deze context kunt u ons persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op een andere persoon dan uzelf, bijvoorbeeld van de uiteindelijke begunstigde eigenaar van de vennootschap die u vertegenwoordigt. Indien dit het geval is, verzoeken wij u de betreffende persoon (een kopie van) deze Privacyverklaring te verstrekken en ervoor te zorgen dat hij/zij deze Privacyverklaring heeft gelezen en begrepen voordat hij/zij ons zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om onze cliënten te identificeren en om ongebruikelijke transacties (zoals contante betalingen of geldovermakingen naar landen met een hoog risico) te melden.

Verder hebben wij in het kader van de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorisme een intern waarschuwings- en controleregister dat alleen door ons wordt gebruikt. Indien wij uit hoofde van risicobeheersing besluiten om informatie over u in dit register op te nemen, zullen wij u hierover informeren. In dit verband kunnen wij de volgende informatie over u verwerken:

Persoonsgegevens: Doeleinden:
naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, reden voor inschrijving in het register (bijvoorbeeld hoogrisico land) vastleggen en controleren waarom bepaalde cliënten in het register zijn opgenomen

 

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens vertrouwen wij op onze legitieme belangen om onze activa en activiteiten te beschermen.
Tot slot kunnen wij in het kader van onze cliëntrelatie de volgende informatie over (contacten van) onze cliënten verwerken:

Persoonsgegevens: Doeleinden:
naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, kopie identiteitskaart/paspoort, handtekeningen, financiële informatie, bankgegevens, uittreksels uit registers (openbaar of niet) contact met u opnemen, een dossier openen, conflicten oplossen, onze diensten aan u verlenen, u onze facturen toesturen, e-billing, betalingen en vorderingen matchen, beheer van de verschuldigde rekeningen, schulden innen of laten innen, bloemen en nieuwjaarswensen te sturen, u inschrijven voor kantoorzetels, eventuele klachten en geschillen behandelen, de continuïteit van de bedrijfsvoering, onze (juridische) positie vaststellen, verdedigen en uitoefenen.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de diensten die wij aan onze cliënten leveren uit te voeren. Dit betekent dat indien de cliënt een individu is, wij onze verwerking baseren op de noodzaak voor de uitvoering van de met de betrokkene gesloten overeenkomst en indien de cliënt een rechtspersoon is, op onze legitieme belangen voor de uitvoering van de met de cliënt gesloten overeenkomst (die niet de betrokkene zelf is).

Met wie delen we deze persoonsgegevens?

In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens delen met onze verbonden ondernemingen, de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), incassobureaus en andere derden, voor zover dit nodig is voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet of voor zover deze derden ons hierbij helpen. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Unie (EU) en Zwitserland (CH), welke landen een lager niveau van gegevensbescherming kunnen bieden dan het land waar wij gevestigd zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een incassobureau inschakelen dat buiten de EU of CH is gevestigd, bijvoorbeeld als u of uw bedrijf in een niet-EU-land en buiten CH is gevestigd. In een dergelijk geval zullen wij ervoor zorgen dat de vereiste voorzorgsmaatregelen worden genomen en zullen wij in de meeste gevallen standaardcontractuele clausules aannemen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie). U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (zie verder) indien u hierover verdere vragen heeft.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden gedurende 20 jaar na beëindiging van onze cliëntenrelatie of het relevante dossier/materie.

§4. U schrijft zich in op onze mailings

Als volledig onafhankelijk advocatenkantoor staan wij garant voor kwalitatief advies en zetten wij ons in om op de meest efficiënte manier tegemoet te komen aan de behoeften van onze cliënten. Als onderdeel daarvan houden we u graag geïnformeerd door middel van updates, nieuwsberichten en evenementen.

Om u deze updates en news flashes op maat toe te sturen en u uit te nodigen op eventuele evenementen met betrekking tot zaken die voor u van bijzonder belang zijn (de mailings), verwerken wij uw persoonsgegevens in onze CRM-systemen (Client Relationship Management). In het kader van onze mailings verzamelen wij uw persoonsgegevens omdat u onze cliënt of ander gewaardeerd contactpersoon bent.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Wij kunnen informatie over u verzamelen:

  • rechtstreeks van u, zoals de informatie die u ons heeft verstrekt toen u zich voor onze mailings hebt aangemeld;
  • uit andere bronnen, zoals uw (voormalige) werkgever of collega’s;
  • uit publiek beschikbare bronnen zoals LinkedIn of de bedrijfswebsite van de organisatie waarvoor u werkt; en
  • door middel van cookies (die worden geplaatst wanneer u zich aanmeldt voor onze mailings en in een van onze mailings). Voor meer informatie over de cookies die wij in dit verband gebruiken, zie hieronder.

Wij hebben twee rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze mailings: uw toestemming of ons legitiem belang als u onze cliënt bent. Ons legitiem belang vertaalt zich in onze doelstelling om relevante juridische ontwikkelingen te communiceren en onze gewaardeerde cliënten en contacten (en hun partners) uit te nodigen voor evenementen. We streven er ook naar om alleen relevante mailings te versturen, om onze mailings te personaliseren en om onze database up-to-date te houden. Bovendien gebruiken we de door u verstrekte informatie om de ontvangers van onze mailings beter te begrijpen en om onze mailings en ons dienstenaanbod te verbeteren.

Hieronder hebben we schematisch uiteengezet welke persoonsgegevens we over u verzamelen en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens: Doeleinden:
naam (initialen)* onze mailings correct adresseren
(bedrijfs- en privé) adres u contacteren
functie of beroep u correct adresseren en onze mailings aanpassen
titel(s) u correct aanspreken
e-mailadres* contact met u opnemen en u de mailings sturen
telefoonnummer, mobiel nummer of faxnummer contact met u opnemen
geslacht u correct aanspreken
bedrijf of organisatie uw bedrijf of organisatie weergeven op uw naambadge en u koppelen aan onze zakenrelatie
naam van uw partner uw partner uitnodigen voor onze evenementen (indien van toepassing)
link naar uw LinkedIn profiel uw persoonsgegevens up-to-date houden
uw contactpersoon bij Indie.law u correct adresseren en onze mailings aanpassen
interessegebieden onze mailings aanpassen en u op de juiste marketinglijsten plaatsen
marketinglijsten waarin u bent opgenomen op basis van uw interessegebieden onze mailings aanpassen
(eerdere) mailings die u van ons heeft ontvangen de juistheid van de verzonden mailings en het gebruik van de juiste contactgegevens controleren en onze mailings analyseren
dieet voorkeuren het menu dat wij tijdens onze evenementen kunnen aanbieden aanpassen
contactgegevens van uw secretaresse u contacteren
wij kunnen ook registreren wanneer wij op de hoogte worden gesteld van uw overlijden de gegevens die wij verzamelen up-to-date houden en ervoor zorgen dat u geen ongewenste mailings meer ontvangt
opt-in/opt-out voor  marketing materiaal het correct registreren en opvolgen van elke opt-in of opt-out die u ons heeft aangegeven, om ervoor te zorgen dat onze mailings worden aangepast aan uw uitdrukkelijke wensen en om ervoor te zorgen dat u geen ongewenste mailings meer ontvangt
opt-in/opt-out voor andere mailings het correct registreren en opvolgen van elke opt-in of opt-out die u ons heeft aangegeven, om ervoor te zorgen dat onze mailings worden aangepast aan uw uitdrukkelijke wensen en om ervoor te zorgen dat u geen ongewenste mailings meer ontvangt
of u de mailing hebt geopend en of u hebt geklikt op een van de links in de mailing analyseren of onze mailings goed gelezen zijn en onze (toekomstige) mailings verbeteren

 

Wij zijn verplicht de met een sterretje (*) gemarkeerde persoonsgegevens te verwerken om u de mailings te kunnen toesturen. Natuurlijk kunt u weigeren om ons bepaalde van deze persoonsgegevens te verstrekken. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat wij u de mailings niet kunnen toesturen of u niet correct kunnen adresseren in deze mailings.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals partijen die ons helpen bij het organiseren of hosten van onze evenementen en onderzoekers die ons helpen bij het analyseren van onze mailings.

Wij zullen ervoor zorgen dat, indien van toepassing, contractuele waarborgen worden geïmplementeerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken. Zo sluiten wij bijvoorbeeld overeenkomsten voor de verwerking van gegevens met relevante partijen (die voorzien in beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens).

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met eventuele partners. Deze kunnen zich bevinden in landen buiten de EU en CH, welke landen een lager niveau van gegevensbescherming kunnen bieden dan het land waar wij gevestigd zijn. Met het oog hierop zullen wij desgevallend een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep sluiten op basis van de standaardcontractbepalingen voor internationale gegevensoverdracht, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (zie hieronder) als u hierover meer informatie wenst.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld tot het moment dat u ons heeft laten weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen, wij de verzending van de betreffende mailings staken, of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is. (In het verkoelden geval van een evenement, wordt informatie met betrekking tot uw partner of uw dieetwensen gewist wanneer de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden en wij deze informatie niet meer nodig hebben.)

Gebruik van cookies in mailings

Onze mailings maken gebruik van tracking cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Wij kunnen deze statistieken mogelijk gebruiken om onze mailings voortdurend te verbeteren en u zo relevante content aan te bieden.

Als u zich aanmeldt voor onze mailings, kunt u door het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in een van deze mailings persoonlijk worden geïdentificeerd. Dit betekent dat we kunnen zien of u onze mailing opent. Als u deze tracering wilt vermijden, kunt u zich afmelden voor onze mailings of de instellingen van uw browser aanpassen zodat deze cookies weigert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat deze cookies weigert. U moet uw instellingen instellen voor elke browser en op elke computer die u gebruikt. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u uw instellingen kunt aanpassen:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
Google Chrome

§5. U verstrekt ons uw visitekaartje/contactgegevens

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Indien u uw visitekaartje of contactgegevens aan (een advocaat of werknemer van) Indie.law verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, contactgegevens, bedrijf, functie en uw contactpersoon bij Indie.law. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en bijvoorbeeld om u te vragen of u zich wilt abonneren op onze mailings of dat u ons uw contactgegevens voor een bepaald doel (zoals het toesturen van informatie over ons kantoor of een specifieke aangelegenheid) wil toesturen om u deze informatie te sturen.

Wij hebben twee rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming (door uw contactgegevens actief aan ons te verstrekken voor een bepaald doel) of ons rechtmatig belang. Ons legitiem belang vertaalt zich in onze doelstelling om relevante juridische ontwikkelingen te communiceren en onze gewaardeerde contacten uit te nodigen voor evenementen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met eventuele buitenlandse partners. Deze kunnen zich bevinden in landen buiten de EU en CH, welke landen mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming bieden dan het land waarin wij zijn gevestigd. Met het oog hierop zullen wij desgevallend een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep sluiten op basis van de standaardcontractbepalingen voor internationale gegevensoverdracht, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. In het algemeen delen wij uw persoonsgegevens niet met andere partijen in landen buiten de EU en CH. In het geval dit zou wijzigen, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan met de ontvanger van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (zie onder) indien u verdere vragen heeft.

§6. Als u per e-mail of anderszins contact opneemt met Indie.law

Als u per e-mail of anderszins contact opneemt met Indie.law (bijvoorbeeld per post), verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hierbij gaat het onder meer om uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw e-mail, post of andere communicatie.

Wij zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail, post of andere communicatie te verwerken en terug te keren naar uw e-mail, post of andere communicatie. Verder zal, indien relevant, uw e-mail, post of andere communicatie worden gebruikt om de rechtspositie van onze cliënten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen, worden opgenomen in onze bestanden en kunnen worden gebruikt in juridische procedures.

Alle e-mails die naar en door onze medewerkers worden verstuurd, worden gedurende 20 jaar opgeslagen in onze back-upbestanden voor administratieve doeleinden en om onze rechtspositie in geval van claims of geschillen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Verder kunnen alle e-mails in de e-mailaccounts en bestanden van onze medewerkers door ons worden gemonitord of onderzocht. Dit toezicht of onderzoek wordt door ons uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en zal regelmatig steekproefsgewijs en gerichter worden uitgevoerd in het geval dat wij een vermoeden hebben van (strafrechtelijke) overtredingen of andere onregelmatigheden. In het kader van een dergelijk toezicht of onderzoek kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder uw naam, e-mailadres en de context van e-mails die u aan een medewerker van Indie.law hebt gestuurd of aan een medewerker van Indie.law wordt doorgestuurd.

Waar relevant kunnen wij deze e-mails gebruiken in gerechtelijke procedures en met het oog daarop worden gedeeld met tegenpartijen en rechtbanken, en kunnen wij deze e-mails ook delen met opsporingsdiensten in het geval van geconstateerde strafbare feiten. Deze partijen kunnen gevestigd zijn in landen buiten de EU en CH. Deze internationale overdrachten zullen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering en in andere gevallen zullen wij de nodige waarborgen met de ontvangers nemen.

De resultaten van dit toezicht zullen worden geschrapt zodra er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld en, indien er onregelmatigheden zijn vastgesteld, zolang dit nodig is om deze onregelmatigheden aan te pakken.

§7. U bezoekt onze website

Als u onze website bezoekt, worden bepaalde persoonsgegevens over u verzameld en verder verwerkt. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden, verwijzen wij u naar de bovenstaande Cookie settings.

§8. U solliciteert bij ons

In het kader van uw aanmelding bij Indie.law verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?

De meeste van deze persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke contactgegevens en uw curriculum vitae, worden door u zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van andere partijen, zoals uitzendbureaus, headhunters of selectiebedrijven. Verder verkrijgen wij persoonsgegevens over u uit andere bronnen, zoals social media platforms zoals LinkedIn. Welke persoonsgegevens wij van anderen over u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie zullen gebruiken, wordt hieronder schematisch weergegeven:

Persoonsgegevens: Doeleinden:
naam (initialen)*, adres (zakelijk en privé), e-mailadres*, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of faxnummer om u te identificeren en correct te benaderen, eventuele klachten te behandelen en de (juridische) positie van Indie.law vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die wij hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebureaus
taal, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssituatie, geslacht om u correct aan te spreken
foto om u te identificeren
onderwijs, competenties, beroepservaring om te bepalen of je geschikt bent voor en voldoet aan alle relevante eisen voor het vervullen van de functie waarvoor je solliciteerde en past in de bedrijfscultuur van Indie.law, om eventuele klachten te behandelen en om de (juridische) positie van Indie.law vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die we hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebedrijven
huidige vergoeding een indicatie te hebben in het salaris dat wij u kunnen aanbieden, eventuele klachten in behandeling te nemen en de (juridische) positie van Indie.law vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die wij hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebureaus
resultaten van persoonlijkheids-, IQ- en andere tests die u mogelijk moet afleggen in het kader van onze aanvraag- en selectieprocedure om te bepalen of je geschikt bent voor en voldoet aan alle relevante eisen voor het vervullen van de functie waarvoor je solliciteerde en past in de bedrijfscultuur van Indie.law, om eventuele klachten te behandelen en om de (juridische) positie van Indie.law vast te stellen, te verdedigen en uit te oefenen en om te voldoen aan de afspraken die we hebben met uitzendbureaus, headhunters en selectiebedrijven

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om op verzoek van een betrokkene stappen te ondernemen voordat wij een overeenkomst aangaan. Bovendien hebben wij, gezien de aard van onze diensten, legitieme belangen bij de verwerking van deze persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij competente en integere medewerkers en personeelsleden in dienst nemen en om eventuele klachten of claims met betrekking tot onze aanvraag- en selectieprocedure te behandelen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor bepaalde onderdelen van onze aanvraag- en selectieprocedure (zoals persoonlijkheids- en IQ-tests) kunnen wij gebruik maken van externe dienstverleners. Waar relevant delen wij uw persoonsgegevens met deze dienstverleners.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden tijdens de aanvraag- en selectieprocedure bewaard en worden tot 4 weken na afloop daarvan bewaard.

§9. Gegevensbescherming & beveiliging

Het is van essentieel belang dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze cliënteninformatie te allen tijde wordt gewaarborgd en dat deze worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

§10. Uw rechten en hoe deze uit te oefenen

U kunt ons vragen om informatie over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kan te allen tijde om toegang tot uw persoonsgegevens verzoeken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Verder heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken en uw persoonsgegevens in een gestructureerd, leesbaar formaat te ontvangen en deze over te (laten) dragen aan een andere organisatie.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor of onze Data Protection Officer via privacy@indie.law.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens daarvan vindt u op de website:

 https://www.privacycommission.be